Bestyrelsesreferat 14.01.2019

Godkendelse og opfølgning på referatet fra Lokalrådsmødet d. 20.11.18

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Møde med Borgmesteren

Det væsentligste at få afklaret er spørgsmålet hvorledes man kommer fra 57 boliger jf. Ungdomsbos ansøgninger og til lokalplanens 90 boliger, og herefter hvordan kan Ungdomsbo fremsende ansøgninger om 30 og 32 boliger når lokalplanen endnu ikke er godkendt, og det er den stadig ikke.

Det andet vi gerne vil have en forklaring på, er hvornår Økonomiudvalget er blevet bemyndiget til at godkende lokalplaner, se punkt c. ??

Hans Jørns besvarelse.!

Punkterne vil blive gennemgået, og der rejses særskilt spørgsmål til fejlen i forbindelse med fastsættelsen af kommunegarantien, om det ikke er noget der er gået lidt for hurtigt ??
Endelig mener SFL at der må være tale om en ommer med en helt ny høring.

Esbjerg kommunes vurdering af bemærkninger til lokalplan

Forvaltningens behandling af de indkomne indsigelser, er efter vores opfattelse særdeles mangelfuld, og der er direkte udeladt indsigelser i sagsfremstillingen.
Svarene i forbindelse med nogle af punkterne virker som om der er tale om et politisk bestillingsarbejde og ikke en saglig behandling af indsigelserne og konsekvenserne der er påpeget.

Indbliks gener

Selv med boligblokke på 4 etager, vil der alt andet lige blive tale om indbliks gener i forbindelse med den tilliggende bebyggelse.
(da vi ikke kender den nye placering på grunden, vil det være svært for os at pege direkte herpå, men kun fremføre det som en påstand)

Trafik forhold

Der mangler en nærmere beskrivelse af den nuværende belastning og hvor meget de nye boliger tilfører af mere belastning.
Det der specielt er problemet er jo morgen- og aften trafikken

Planproces

Hele lokalplans processen virker som om der er tale om et tænkt scenarie, som alene er fremført, for at kunne ændre denne således at den efter en lille tilretning burde kunne ”spises” af både beboere og lokalråd.
Det er dog vores opfattelse, at med den ændring fra 3 boligblokke til 2 boligblokke burde lokalplansforslaget sendes ud i en ny høring.

I øvrigt er det noget af en tilsnigelse, når ØK-udvalget som sit dagsordenspunkt nr. 3 i mødet den 10. december 2018 anfører følgende: ”Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplanændring 2018.19 og Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0003, For et boligområde ved Strandvænget.”
Det er os bekendt ikke ØK der har bemyndigelsen til at godkende en lokalplan, eller hvad er meningen ???

Skygge gener

Det er med den manglende oplysning om placering af etagebyggeriet ikke muligt at sige noget om skygge gener i forbindelse med den tilstødende bebyggelse, men her bør der i forbindelse med udstedelsen af en byggetilladelse, stilles krav om en skyggeberegning.

Opholds arealer

Med et boligareal på 3.230 m2 placeret på en grund på ca. 18.000 m2 vil der til P-areal, stiforbindelser være i omegnen af 10.000 m2 til grønne områder. Dette er normalt nok i forbindelse med den form for bebyggelse, men set i

forhold til lokalområdet, er det en kedelig handling at det grønne område der er der i dag, nedlægges. Dette er ikke i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes generelle holdning til at kommunen skal være et område med rekreative muligheder for borgerne.

h. Antennemast

Der bør i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelsen gives forbud mod opsætning af en antennemast. Området er allerede dækket af de eksisterende master !!!

i. Bymæssig sammenhæng

Hvordan passer denne bebyggelse ind i den helhedsplan som det må formodes at Esbjerg Kommune har på hele boligområdet ???

3. Oversigt over Lokalråds møder Med Esbjerg Kommune

Møde med Vej& Park/Drift & Anlæg den 15. januar kl. 16.30 på rådhuset! Deltagere Hans Jørn, Jarl, Lise!
Da der er tale om en indbydelse fra forvaltningen er vi afventende og lader dem komme med en indledning.

Punkter (vores)

Trafikale problemer i Sædding

Lysregulering fra industrikvarteret og Sædding Ringvej

Pullerter ved vejbump, skal afmærkes bedre, den gule markering er ikke

tydelig nok i mørke (refleksionen er ikke god nok)

Trafikafviklingen på Tarphagevej efter parkvej og ind mod byen

Adgangsforholdene til Dyreparken

Ny kloakledning, hvorledes er den passet ind i forbindelse med helhedsplanen for området ??

Historiske sti

Teknik & Byggeudvalget, Fredag den 15. marts kl. 10.00

Deltagere Jarl + HJC
Da der er tale om en indbydelse fra udvalget er vi afventende og lader dem komme med en indledning.
Punkter (vores)

Spørgsmålet om den manglende rensning af kloakvandet for Colibakterier.

Dronegennemgang af Fovrfeld bæk og Møllebækken, for at lokalisere de

ulovlige/forurenende til ledninger (drone i samarbejde med varmeforsyningen når

de alligevel søger efter lækager i området)

Fovrfeld bæk, begrænsning af oversvømmelserne og hvornår afhjælpes de.

Økonomi udvalget 14 maj kl. 17:30

Da der er tale om en indbydelse fra udvalget er vi afventende og lader dem komme med en indledning.
Punkter (vores)
Drøftes/fastlægges på et senere tidspunkt

Deltagere

Aftales senere

Henvendelse fra Jørgen Koed om adgangsforhold til Dyrehaven

Medtages under mødet med Vej & Park

Økonomi

Kontoudtog blev udleveret, og specielt bemærkes, at tilskud fra SE og Nordea til den Historiske sti er blevet indbetalt.er blevet

6. Evt.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 30. april 2019 på mødestedet.